Algemene voorwaarden

Tot stand gekomen op 23-11-2020.
Algemene Voorwaarden De Letterconcurrent, gevestigd aan Cromhoffsbleekweg 126, 7513EW, te Enschede, ingeschreven bij
de KvK onder nummer 08141728.

Artikel 1- Definities:

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene Voorwaarden:

De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

De Letterconcurrent:

De Letterconcurrent, tevens werkzaam onder de handelsnamen Digisigning en Kleurjeinterieur.nl ingeschreven bij de KvK onder nummer 08141728.

Bedrijf:

De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument:

De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst:

Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die De Letterconcurrent voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Dienstverlening op afstand:

De overeenkomst tussen de wederpartij en De Letterconcurrent, waarbij in het kader van een door de De Letterconcurrent georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Honorarium:

De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Koop op afstand:

De overeenkomst tussen de wederpartij en De Letterconcurrent, waarbij in het kader van een door de De Letterconcurrent georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Opdracht:

De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst:

Elke overeenkomst gesloten tussen De Letterconcurrent en de wederpartij.

Product:

Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en De Letterconcurrent.

Wederpartij:

Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen De Letterconcurrent en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Letterconcurrent, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden De Letterconcurrent en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukk elijk met De Letterconcurrent zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en/of offertes

 1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Alle aanbiedingen en/of offertes van De Letterconcurrent zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
 3. De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.
 4. De Letterconcurrent kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is De Letterconcurrent daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Letterconcurrent anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Letterconcurrent niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van De Letterconcurrent.

Artikel 5 Beëindiging overeenkomst

 1. De Letterconcurrent en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.
 2. Zowel De Letterconcurrent als de Wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.
 3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6 Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt De Letterconcurrent de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Letterconcurrent zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal De Letterconcurrent de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal De Letterconcurrent daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal De Letterconcurrent proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. De Letterconcurrent zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan De Letterconcurrent kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en De Letterconcurrent zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 7 Uitvoering overeenkomst

 1. De Letterconcurrent zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De Letterconcurrent heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De Letterconcurrent heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft De Letterconcurrent het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is De Letterconcurrent niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft De Letterconcurrent het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeen komst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan De Letterconcurrent.
 7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft De Letterconcurrent het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
 8. De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8 Prijzen en tarieven

 1. Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van De Letterconcurrent.
 5. Van alle bijkomende kosten zal De Letterconcurrent tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 9 Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

 1. Indien De Letterconcurrent bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is De Letterconcurrent gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien De Letterconcurrent het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  – de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op De Letterconcurrent rustende verplichting ingevolge de wet;
  – de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  – De Letterconcurrent alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  – bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 4. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 5. De Letterconcurrent zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. De Letterconcurrent zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 10 Koop en/of Dienstverlening op afstand

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.
 2. Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.
 3. Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft De Letterconcurrent het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
 4. Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de De Letterconcurrent geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 5. In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien De Letterconcurrent het product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijken de leveringstermijn over een zijn gekomen.
 6. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 7. Indien De Letterconcurrent niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door De Letterconcurrent geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien De Letterconcurrent in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
 8. De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door de De Letterconcurrent geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.
 9. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien De Letterconcurrent met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra De Letterconcurrent de Dienst volledig heeft verricht.
 10. Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.
 11. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij De Letterconcurrent heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.
 12. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort De Letterconcurrent uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
 13. Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt De Letterconcurrent de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort De Letterconcurrent uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien De Letterconcurrent en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van De Letterconcurrent. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.
 14. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
  – diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  – producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop De Letterconcurrent geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
  – producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
  – producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
  – producten en/of diensten van persoonlijke aard;
  – producten en/of diensten op maat gemaakt.

Artikel 11 Levering

 1. Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
 2. Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
 3. Levering vindt plaats af De Letterconcurrent of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
 4. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
 5. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 6. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 12 Leveringstermijnen

 1. De levering zal plaatsvinden binnen een door de De Letterconcurrent opgegeven termijn.
 2. Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien De Letterconcurrent gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de Wederpartij deze aan De Letterconcurrent heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij De Letterconcurrent schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij De Letterconcurrent alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat De Letterconcurrent zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat De Letterconcurrent binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussen komst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 13 Uitvoeringstermijnen

 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de De Letterconcurrent opgegeven termijn.
 2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien De Letterconcurrent gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan De Letterconcurrent heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Wederpartij De Letterconcurrent schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij De Letterconcurrent alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat De Letterconcurrent zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat De Letterconcurrent binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 14 Risico-overgang consumenten

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van consument.
 2. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van De Letterconcurrent.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 15 Risico-overgang bedrijven

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.
 2. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van De Letterconcurrent.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 20 Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door De Letterconcurrent aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
 3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door De Letterconcurrent aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 4. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 5. De Letterconcurrent is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie vindt per 1 maand plaats.
 6. De Letterconcurrent en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 9. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van De Letterconcurrent en de verplichtingen van de Wederpartij jegens De Letterconcurrent onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 21 Incassokosten

 1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft De Letterconcurrent, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 3. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft De Letterconcurrent, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 4. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft De Letterconcurrent pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat De Letterconcurrent de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 30 dagen te voldoen.
 5. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door De Letterconcurrent in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van De Letterconcurrent totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 23 Opschorting

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft De Letterconcurrent het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is De Letterconcurrent bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
  – na het sluiten van de Overeenkomst De Letterconcurrent omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  – de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  – zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van De Letterconcurrent kan worden gevergd.
 3. De Letterconcurrent behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 24 Ontbinding

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is De Letterconcurrent bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is De Letterconcurrent bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  – na het sluiten van de Overeenkomst De Letterconcurrent omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  – de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  – door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van De Letterconcurrent kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  – zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Letterconcurrent kan worden gevergd;
  – de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  – de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
  – de Wederpartij komt te overlijden.

   

 3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van De Letterconcurrent op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien De Letterconcurrent de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is De Letterconcurrent niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door De Letterconcurrent geleden schade.

Artikel 25 Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan De Letterconcurrent of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Letterconcurrent geen invloed kan uitoefenen en waardoor De Letterconcurrent niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door De Letterconcurrent in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
 4. De Letterconcurrent heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat De Letterconcurrent zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel De Letterconcurrent als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt De Letterconcurrent zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien De Letterconcurrent ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Letterconcurrent gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 26 Garanties

 1. De Letterconcurrent garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. De Letterconcurrent garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
 2. De Letterconcurrent garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 3. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.
 4. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
 5. Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal De Letterconcurrent, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
 6. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.
 7. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat De Letterconcurrent in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 8. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar De Letterconcurrent geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 27 Onderzoek en reclame

 1. De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 1 dag na aflevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 1 dag na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 2. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 1 dag na levering van het Product schriftelijk aan De Letterconcurrent gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 1 dag na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan De Letterconcurrent gemeld te worden.
 4. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 1 dag na ontdekking ervan aan De Letterconcurrent gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 5. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 6. De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal De Letterconcurrent aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door De Letterconcurrent nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij De Letterconcurrent niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.
 7. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij De Letterconcurrent binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.
 8. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij de gekochte zaken geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 28 Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. De Letterconcurrent is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van De Letterconcurrent.
 2. De Letterconcurrent is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. De Letterconcurrent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat De Letterconcurrent is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Letterconcurrent kenbaar behoorde te zijn.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Letterconcurrent of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 5. Indien De Letterconcurrent aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Letterconcurrent beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door De Letterconcurrent aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat De Letterconcurrent overeenkomstig de verzekering draagt.
 6. De Wederpartij dient de schade waarvoor De Letterconcurrent aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan De Letterconcurrent te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 7. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens De Letterconcurrent vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 29 Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart De Letterconcurrent voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
 2. Indien De Letterconcurrent door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden De Letterconcurrent zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Letterconcurrent en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 30 Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen jegens De Letterconcurrent en de door De Letterconcurrent (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
 2. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij De Letterconcurrent ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 31 Intellectuele eigendom

 1. De Letterconcurrent behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. De Letterconcurrent behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 32 Wijziging algemene voorwaarden

 1. De Letterconcurrent heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 3. De Letterconcurrent zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 5. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 33 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Letterconcurrent partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 34 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 08141728.